فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٤٧: رساند ابر به جایی گهرفشانی را

رســانــد ابــر بــه جــایــی گــهــرفــشــانــی راکه بـرد کوه غـم از سـینه ها گرانی رادرین دو هـفـتـه کـه در آتـش اسـت نـعـل بـهـارمـده چـو لـالـه ز …

رســانــد ابــر بــه جــایــی گــهــرفــشــانــی راکه بـرد کوه غـم از سـینه ها گرانی را
درین دو هـفـتـه کـه در آتـش اسـت نـعـل بـهـارمـده چـو لـالـه ز کـف جـام ارغـوانی را
مــدار دســت ز تــعــمــیــر دل دریــن مــوســمکه ریخـت لاله و گل رنگ شـادمانی را
زمین چـو خـضر اگر سـبـزپـوش شد چـه عجـبکـه کـرد ابــر سـبـیـل آب زنـدگـانـی را
زنــــار و پـــــود رگ ابـــــر و رشــــتــــه بـــــارانبـسـاط عـیش شـد آمـاده کـامرانی را
یـکــی اســت آمـدن و رفــتــن ســبــکــروحــانعــزیــزدار ریــاحــیـن بــوســتــانــی را
بــهـار از گـل و لـالـه اســت بــر جــنـاح ســفــرمـده ز دسـت رکـاب سـبـک عـنانی را
چو نیست یک دو نفس بیش زندگی چون صبحبـه خـوشـدلـی گـذرانـید زنـدگـانـی را
مـرا بــه عـالـم بــالـا دلـیـل شــد چــون خــضــرچه فیضهاست زمین های آسمانی را
نـشــاط فــصــل بــهـار ایـنـقــدر نـمـی بــاشــدز سـر گـرفـت همـانا جـهان جـوانی را
تـرا که پـای طلب نیسـت همچـو سـنگ نشـاننـــگــــاه دار ســــر راه کــــاروانـــی را
بــود هـمـیـشــه جــوان صــائب آن کـه دریـابــدزمـان دولـت عــبــاس شــاه ثــانـی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج