فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٤٦: به جز خالش که خط عنبرین فام آورد بیرون

بـه جـز خـالش که خـط عـنبـرین فـام آورد بـیرونکدامین دانه را دیدی ز خـود دام آورد بـیرون؟ز خــط عــنـبــریـن یـار روشــن شــد چــراغ مــنز ظـلـمـت اخـ…

بـه جـز خـالش که خـط عـنبـرین فـام آورد بـیرونکدامین دانه را دیدی ز خـود دام آورد بـیرون؟
ز خــط عــنـبــریـن یـار روشــن شــد چــراغ مــنز ظـلـمـت اخـتـر پـروانـه را شـام آورد بـیـرون
ز شـکرخـنده زهر چـشـم خـوبـان کم نمی گرددکـه نتـواند شـکـر تـلخـی ز بـادام آورد بـیرون
بـه همواری تـوان سـنگین دلان را مهربـان کـردنکه موم از چرب نرمی از نگین نام آورد بیرون
گرانسنگ است تمکین تو، ورنه جذب شوق منز کـوه قـاف عـنـقـا را بــه ابــرام آورد بــیـرون
غـریـقـی را بــرون مـی آرد از دریـای بــی پـایـانمرا هر کس که از فکر سـرانجـام آورد بـیرون
مکن زین بـیش بـی پروایی ای صیاد سنگین دلکه از بـی تابیم وقت است پر دام آورد بیرون
ز دولـت تـشـنـه خـون رعـیـت مـی شـود ظـالـمزبــان تـیـغ را سـیـرابــی از کـام آورد بــیـرون
ز مضـمونش نشـد آگاه عـقـل خـرده بـین صـائبمگـر پـیر مغـان سـر از خـام جـام آورد بـیرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج