فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٦٤٣: چه حاجت است به گلگونه، روی گلگون را؟

چـه حاجـت است بـه گلگونه، روی گلگون را؟نشستـه است بـه خـون هیچ ساده دل خـون رابه می چه سرخ کنی چشم های میگون را؟نشستـه است بـه خـون هیچ ساده دل خـون ر…

چـه حاجـت است بـه گلگونه، روی گلگون را؟نشستـه است بـه خـون هیچ ساده دل خـون را
به می چه سرخ کنی چشم های میگون را؟نشستـه است بـه خـون هیچ ساده دل خـون را
ز پـشـت پــای ادب چـشـم بــرنـدارد عـشـقســر فــکــنــده بـــود بـــار، بـــیــد مــجـــنــون را
چـسـان بـه خـاک نبـندند عـشـقبـازان نقش؟کـه بـار عـشـق دو تـا سـاخـت پـشـت گردون را
حـضـور گوشـه دل مغـتـنم شـمار که نیسـتحــصــار عــافــیــتـــی بـــه ز خــم فــلــاطــون را
بــه گـریـه از دل پـر خـون غـبــار مـی شـویـمنشسته است به خون گر چه هیچ کس خون را
درین ریاض بـه بـی حـاصلی بـسـاز چـو سروکـه غـیـر دســت تــهـی نـیـسـت بــار مـوزون را
بــه فــکـر دنـیـا خــلـق آن قـدر فــرو رفــتــنـدکـه جــا بــه زیـر زمـیـن تــنـگ گـشــت قـارون را
اگر چـه شـیوه همچـشـم نیسـت خـونگرمیشـکـسـت چــشـم غـزالـان خــمـار مـجــنـون را
نمی رسـد بـه سـرافـکـندگـی رعـونت نفـسز ســرو بــیـش بــود فــیـض، بــیـد مــجــنــون را
سـبــکـروان بــه نـظـرهـا گـران نـمـی گـردنـدکــه گــردبــاد بــه دل نـیـســت بــار، هـامــون را
کم اسـت اگر سـر هر موی من شـود نشـتـربــه قـدر خــوردن (خــون) کـم کـنـم اگـر خـون را
ز عـشـق، دشـمـن خـونـخـوار مـهربـان گـرددکـه چـشـم شـیـر چـراغ اسـت بــزم مـجـنـون را
ز ســاکـنـان خــرابــات شـو کـه خــلـوت خــمســـرآمــد حـــکــمــا مــی کــنــد فــلــاطـــون را
زمــیـن بــه نــرم روان مــهـربــان بــود صــائبغــبــار نـیـســت بــه خــاطــر ز ریـگ هـامــون را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج