فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٤٣: بستان قدح از دستم ای مست که من مستم

بستان قدح از دستم ای مست که من مستمکـز حــلـقـه هـشــیـاران ایـن ســاعــت وارســتــمهــشـــیــار بـــر رنــدی ضـــدی بـــود و ضــدیهـمـرنـگ شـو ای خـو…

بستان قدح از دستم ای مست که من مستمکـز حــلـقـه هـشــیـاران ایـن ســاعــت وارســتــم
هــشـــیــار بـــر رنــدی ضـــدی بـــود و ضــدیهـمـرنـگ شـو ای خـواجـه گـر فـوقـم اگـر پـسـتـم
هـر چــیـز کـه انـدیـشــی از جــنـگ از آن دورمهـر چــیـز کــه انـدیـشــی از مـهـر مـن آنـســتــم
تـا عـشـق تـو بــگـرفـتـم سـودای تـو پــذرفـتـمبــا جـنـگ تــو یـکـتــاام بــا صـلـح تـو هـمـدسـتــم
اسـپـانـخ خـویشـم دان بـا تـرش پـز و شـیـرینبــا هـر چـه شـدم پــخـتـه تـا بــا تـو بــپــیـوسـتـم
بــی کــار بــود ســازش ســازش نـبــود نـازشگر جـسـت غـلط از من من مسـت بـرون جـسـتـم
مستی تو و مستی من بـربـسته به هم دامنچون دسته و چون هاون دو هست و یکی هستم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج