فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٤٣: اگر اشک پشیمانی نگردد عذرخواه من

اگــر اشــک پــشــیـمــانـی نــگــردد عــذرخــواه مــنبـپـوشـد چـشـمـه خـورشـیـد را گـرد گـنـاه مـنز تـــســخــیــر نــگــاه ســرکــش او عــاجـــزم، و…

اگــر اشــک پــشــیـمــانـی نــگــردد عــذرخــواه مــنبـپـوشـد چـشـمـه خـورشـیـد را گـرد گـنـاه مـن
ز تـــســخــیــر نــگــاه ســرکــش او عــاجـــزم، ورنــهعـنـان بـرق را در دسـت مـی پـیـچـد گـیـاه مـن
بــه ایـن شـوقـی کـه مـن در کـعـبـه مـقـصـود رو دارمدلی از سـنگ می بـاید کـه گردد سـنگ راه من
نـمـی دانـم کــه در خــاطــر گــذر دارد، هـمـیـن دانـمکـه بــوی ســنـبــل فــردوس مـی آیـد ز آه مـن
مـــن لـــرزنـــده جـــان را نــشأه مـــی زنــده دل داردمن آن شمعم که دست تاک می گردد پناه من
فـغـان بــی اثــر در ســیـنـه عــاشــق نـمـی بــاشــدچـو مژگان تـو بـاشد تـیر یک تـرکش سـپـاه من
اگـر فـردا بـه ایـن سـامـان عـصـیـان رو بـه حـشـر آرمتـــرازو را بـــه فـــریـــاد آورد بــــار گـــنـــاه مـــن
چو مژگان می دهم در چـشم خود جـا خصم عاجـز رابـلـنـد اقـبـال آن خـاری کـه مـی رویـد ز راه مـن
به هر کس دل گواهی می دهد، دل می دهم صائبشـهـادت را بــه زر نـتــوان خــریـدن از گـواه مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج