فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٤٢: ز هوش برد چنان حیرت تو گلشن را

ز هـوش بـرد چـنـان حـیـرت تـو گـلـشـن راکه سـبـز کرد خـموشی زبـان سوسن راکــســی ز قــیـد خــزان و بــهـار شــد آزادکـه همـچـو سـرو ازین بـاغ چـید دام…

ز هـوش بـرد چـنـان حـیـرت تـو گـلـشـن راکه سـبـز کرد خـموشی زبـان سوسن را
کــســی ز قــیـد خــزان و بــهـار شــد آزادکـه همـچـو سـرو ازین بـاغ چـید دامـن را
نـظـر ز روی تــو خــورشـیـد بــرنـمـی داردکه نیست خیرگی از مهر، چشم روزن را
ز قـیـد چــرخ تــرا عــشــق مـی کـنـد آزادکـه رســتــم آرد بــیـرون ز چــاه بــیـژن را
نـبـرد روح گـرانی ز جـسـم یک سـر مـوینــداد فــایـده قــرب مــســیــح ســوزن را
خوش است دفع گرانان به هر روش باشدملال نیسـت ز سـرگـشـتـگی فـلاخـن را
بـــه رنــگ خــویــش بـــرآورد روزگــار، مــراکــه رنـگ ظــرف بــود آبــهـای روشــن را
مـدام بــر سـر حـرف اسـت خـامـه صـائبهمیشـه جـوش بـهارسـت نخـل ایمـن را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج