فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٤١: در مجلس آن رستم در عربده بنشستم

در مجـلس آن رسـتـم در عربـده بـنشـسـتـمصد ساغر بشکستم آهسته که سرمستمای مـنـکـر هـر زنـده خــنـبــک زنـی و خــنـدهای هم خر و خربـنده آهسته که سرمستمای…

در مجـلس آن رسـتـم در عربـده بـنشـسـتـمصد ساغر بشکستم آهسته که سرمستم
ای مـنـکـر هـر زنـده خــنـبــک زنـی و خــنـدهای هم خر و خربـنده آهسته که سرمستم
ای عــاقـل چــون لـنـگـر ای روت چــو آهـنـگـردر دلـبـر ما بـنگـر آهسـتـه کـه سـرمسـتـم
تـو شـخـصک چـوبـینی گر پـیشـتـرک شینیصد دجله خون بـینی آهسته که سرمستم
کاهل مشو ای ساقی باقی است ز ما باقیپـر ده می راواقی آهسـتـه که سـرمسـتـم
آن هـا کـه مـلـولـانـنـد زیـن راه چـه گـولـانـنـدبـس سرد فضولانند آهستـه که سرمستـم
شـمـس الـحــق آزاده تــبــریـز و مـی ســادهتـا حـشر من افتـاده آهستـه که سرمستـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج