فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

شماره ٦٤٠: چه حاجت است به خال آن بیاض گردن را؟

چه حاجت است به خال آن بیاض گردن را؟سـتـاره نقطه سهوست صبـح روشن راهمیشـه تـهمت نظـاره می کشـد عـاشـقز آفـتـاب خـبــر نـیـسـت چـشـم روزن رافـغـان کـه خ…

چه حاجت است به خال آن بیاض گردن را؟سـتـاره نقطه سهوست صبـح روشن را
همیشـه تـهمت نظـاره می کشـد عـاشـقز آفـتـاب خـبــر نـیـسـت چـشـم روزن را
فـغـان کـه خـار عـلـایـق ز تــیـزدسـتـی هـاامـان نـداد کـه ســازیـم جــمـع دامـن را
گـره بـه جـبـهه میفـکـن کـه رشـتـه همـواربــه قــطــع راه بــود تــازیـانـه ســوزن را
زبـــــان پـــــاک بـــــود لــــازم دل روشـــــنکـه بـرگ از ید بـیضـاسـت نخـل ایمـن را
گشـاده دار دل و دسـت را کـه لنگـر سـنگازین دو شـیوه شـود بـادبـان فـلـاخـن را
چـو ماه نو، قد خم گشتـه بـر سپـهر وجـوداشاره ای است که آماده بـاش رفتـن را
ز جـمع دانه که خـواهد نصیب خـاک شـدنمساز تنگ به خود همچو مور مسکن را
کــنـون کـه قــوت بــازوی رســتــمـی داریبــــرآر از چـــه بــــیـــژن روان روشـــن را
غــبــار دیـده جــان اســت پــیـکـرت صــائببــه آه زیــر و زبــر ســاز، خــانــه تــن را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج