فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٦٣

چـون در جـهان ز عـشـق تـو غـوغـا در اوفـتـادآتــش بـــرخــت آدم و حــوا در اوفــتـــادوآن آتـشی که رخـت نخستـین بـدر بـسوختزد شـعـله یی و در من شـیدا …

چـون در جـهان ز عـشـق تـو غـوغـا در اوفـتـادآتــش بـــرخــت آدم و حــوا در اوفــتـــاد
وآن آتـشی که رخـت نخستـین بـدر بـسوختزد شـعـله یی و در من شـیدا در اوفتـاد
دیـوانـه چــون رهـد چـو خـردمـنـد جــان نـبــرداکـمه کـجـا رود چـو مـسـیحـا در اوفـتـاد
چـون بــارگـیـر شـاه دلـش اسـب هـمـتـسـتجـان بـاخـت هرکه بـا رخ زیبـا در اوفـتـاد
چـشـمـت دلـم بـبـرد و بـجـان نـیـز قـصـد کـردلشکر شکسـت تـرک و بـیغما در اوفتـاد
دل تـنـگ نیسـت گـرچـه بـر او غـم فـراخ شـدبـط تـر نگشـت اگر چـه بـدریا در او فتـاد
شـیری و آتـشـی کـه بـهم کـم شـونـد جـمـعدر خود فکند مرد چو . . . با در اوفتاد(؟)
دســت زوال پــنـجــه دولـت فــرو شــکـســتفـرعـون را کـه بــا یـد بــیـضـا در اوفـتــاد
حــســنـت مــرا مـقــیـد زنـدان عــشــق کــردیوسـف چـهی بـکـند و زلـیخـا در اوفـتـاد
بــالــا گــرفــتــه بــود دلــم هـمـچــو آســمـانچـون قـامـت تــو دیـد ز بــالـا در اوفـتــاد
مـن کـار عــشــق از مـگـس آمـوخــتــم کـه اوشـیـریـن جـان بـداد و بـحـلـوا در اوفـتـاد
مـن بــنـده گـرد کـوی تـو ای دلـبــر و، مـگـسگرد شکر، بـگشـت بـسـی تـا در اوفتـاد
نــادیــتـــهــم و قـــلــت هــلــمــوا لــحـــبـــنــادر مـقـبــلـان فــغــان اتــیـنـا در اوفــتــاد
زآن دم کـه شـمـع صـبــح ازل شـد فـروخــتــهآتـش بــجـمـلـه زآن دم گـیـرا در اوفـتــاد
گـفـتـی بـعـاشـقـان کـه الـی الـارض اهـبـطـواهریک چـو مـن ز غـرفـه مـنها در اوفـتـاد
مـوســی ز دســت رفـت و ز جــای قـرار خــودچـون کـوه دیـد نـور تــجــلـی در اوفـتــاد
بـــیــضـــای غـــره تـــو ز خـــود بـــرد هــرکــراسـودای عـشـق تـو بـسـویدا در اوفـتـاد
ایــن تـــاج لــایــق ســـر مــن بـــاشــد ار مــراگـردن بــطــوق مـن عــلـیـنـا در اوفـتــاد
شـایـد کـه جـمـلـه دسـت تـمـسـک درو زنـیمدر چـنگ او چـو عـروه وثـقـی در اوفـتـاد
کــامـل شــود چــو مـرد درآمـد بــراه عــشــقدریـا شـود چــو آب بــصـحــرا در اوفـتــاد
دل گرم شـد ز عـشـق تـو جـان کرد اضـطـرابچـون تـب رسـید لرزه بـاعـضـا در اوفتـاد
آن کو بـسـعـی از همه کس دسـت بـرده بـوددر جست و جوی وصل تو از پـا در اوفتاد
در خلق جست و جوی تو و گفت و گوی خلقدر ســاکــنـان گـنـبــد اعــلـا در اوفــتــاد
جــانـا ســگــان کــوی حــوالــت مـکــن بــمـناز مـن اگـر بــکـوی تـو غـوغـا در اوفـتــاد
زیـرا شــنـوده ای کــه ز مـجــنـون نـاشــکـیـبآشــوب در قــبــیـلـه لـیـلـی در اوفــتــاد
نــاســوخــتــه نـمــانــد در آفــاق هـیـچ جــایکـیـن آتــش غـم تـو بــهـرجـا در اوفـتــاد
آتــش بــخــرمـن مـه ایـن کــشــت زار ســبــزگـر خـوشـهـای اوسـت ثـریـا، در اوفـتـاد
تــو صـد هـزار مـرد بــیـک غـمـزه کـشـتــه ایبـیچـاره جـان نـبـرد کـه تـنـهـا در اوفـتـاد
عــاقـل(تــران) ز بــنـده مـجــانـیـن ایـن رهـنـدبـر بـی بـصـر مـگـیر چـو بـینـا در اوفـتـاد
جــانـی کــه بــود مـریـم بــکــر حــریـم قــدسدر مهد غـم چـو عـیسـی گویا در اوفتـاد
ای خــرســوار اســب طــلـب در پــیـش مـرانچـون اشـتـری رمید(و) بـبـیدا در اوفـتـاد
لــایــق نــبــود طــعــمــه او را ولــی نــرســتبـنجـشـک چـون بـچـنگل عنقا در اوفتـاد
نـاقـص بـمـاند مـرد چـو کـامـل نشـد بـعـشـقهمچـون جـنین که از شـکم مادر اوفتـاد
بـیچـاره سـیف در غـمـت ای پـادشـاه حـسـنچـون نـاتـوان بــدسـت تـوانـا در اوفـتــاد
هـر سـوی حـمـلـه بــرد بــبـوی ظـفـر بـسـیمـانـنـد لـشـکـری کـه بـهیجـا در اوفـتـاد
این قـطـره ییسـت از خـم عـطـار آنـکـه گـفـت«جـانـم ز سـر کـون بـسـودا در اوفـتـاد»

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج