فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٣: گاه در پای خم و گه بر سر سجاده باش

گـاه در پـای خـم و گـه بــر سـر سـجـاده بــاشبـاسـفال و جـام زریکرنگ همچـون بـاده بـاشکوتـه اسـت از صفحـه ننوشتـه دسـت اعتـراضاز قبـول نقش، اگر داری ب…

گـاه در پـای خـم و گـه بــر سـر سـجـاده بــاشبـاسـفال و جـام زریکرنگ همچـون بـاده بـاش
کوتـه اسـت از صفحـه ننوشتـه دسـت اعتـراضاز قبـول نقش، اگر داری بـصیرت، سـاده بـاش
طـوطـی از هـمـواری آیـیـنـه مـی آیـد بـه حـرفپـیـش اربـاب سـخـن زنـهـار لـوح سـاده بـاش
خـون رحـمـت رانـگـاه عـجـز مـی آرد بـه خـوشپـیش ابـر نـوبـهـاران چـون زمـین افـتـاده بـاش
سـرمـپـیچ از راسـتـی هـرچـنـد اهـل غـفـلـتـیمی کنی چون خواب، باری درمیان جاده باش
ای کـه داری دسـت کـوتـاه از گشـاد کـار خـلقبـــرگــریــز نــاخـــن تـــدبـــیــر راآمــاده بـــاش
گــرنـداری ازگــرانـی پــای رفــتــن چــون دلـیـلرهنمای خـلق بـا افـتـادگی چـون جـاده بـاش
صـفـحـه آیـیـنـه لـغـزشـگـاه پــای خـامـه اسـتزیر شـمشـیر حـوادث جـبـهه بـگـشـاده بـاش
گـر دل روشـن طـمـع داری دریـن ظـلـمـت سـرابـرسر یک پاتمام شب چو شمع استاده بـاش
خـنـده رسـوا مـی نـمـایـد پـسـتـه بــی مـغـز راچـون نـداری مـایـه، ازلـاف سـخـن آزاده بـاش
ای که داری چـون هدف ذوق لبـاس سـرخ وزودتـــیــر بـــاران نــگــاه خــلــق را آمــاده بـــاش
قـسـمت غـواص، گوهر گشـت صـائب از صـدفزیـنـهـار از خــاکــروبــان در نــگــشــاده بــاش
(می خورد آهن ز روی سخن صائب زخم سنگسـخـت رویـی، سـیـلـی ایـام راآمـاده بـاش )

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج