فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٣: چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

چـه چـیزسـت آنـک عـکـس او حـلـاوت داد صـورت راچو آن پـنهان شود گویی که دیوی زاد صورت راچـو بـر صـورت زند یک دم ز عـشـق آید جـهان بـرهمچـو پـنهان شد در…

چـه چـیزسـت آنـک عـکـس او حـلـاوت داد صـورت راچو آن پـنهان شود گویی که دیوی زاد صورت را
چـو بـر صـورت زند یک دم ز عـشـق آید جـهان بـرهمچـو پـنهان شد درآید غم نبـینی شـاد صورت را
اگر آن خود همین جانست چرا بعضی گران جانستبسی جانی که چون آتش دهد بر باد صورت را
وگـر عـقـلـسـت آن پـرفـن چـرا عـقـلـی بـود دشـمنکـه مـکـر عـقـل بـد در تـن کـند بـنیاد صـورت را
چـه داند عـقـل کـژخـوانش مـپـرس از وی مرنجـانشهمان لطف و همان دانش کند استـاد صورت را
زهـی لـطـف و زهی نـوری زهی حـاضـر زهی دوریچـنین پـیدا و مـسـتـوری کـند مـنقـاد صـورت را
جـهانی را کشـان کرده بـدن هاشـان چـو جـان کردهبـرای امتـحـان کرده ز عشـق اسـتـاد صـورت را
چـو بـا تـبـریـز گـردیـدم ز شـمـس الـدین بـپـرسـیـدماز آن سـری کـز او دیدم هـمـه ایـجـاد صـورت را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج