فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٣: چشمم همی پرد مگر آن یار می رسد

چـشـمم همی پـرد مگـر آن یار می رسـددل می جـهد نشـانه کـه دلدار می رسـداین هدهد از سـپـاه سـلـیمـان همی پـردویـن بــلـبـل از نـواحـی گـلـزار مـی رسـدجـ…

چـشـمم همی پـرد مگـر آن یار می رسـددل می جـهد نشـانه کـه دلدار می رسـد
این هدهد از سـپـاه سـلـیمـان همی پـردویـن بــلـبـل از نـواحـی گـلـزار مـی رسـد
جـامی بـخـر بـه جـانی ور زانک مفـلسـیبـفـروش خـویش را کـه خـریدار می رسـد
آن گـوش انـتــظـار خــبــر نـوش مـی کـنـدوان چـشـم اشـکـبـار بـه دیدار می رسـد
آن دل که پـاره پـاره شد و پاره هاش خونآن پـاره پـاره رفـتـه بـه یک بـار مـی رسـد
قـد چـو چــنـگ را کـه دلـش تــار تــار شـدنـک زخـمـه نـشـاط بـه هر تـار مـی رسـد
آن خــارخــار بــاغ و تــقـاضــاش رد نـشــدگل های خوش عذار سوی خار می رسد
آن زیـنـهـار گـفـتــن عـاشـق تــهـی نـبــودایـنـک سـپـاه وصـل بـه زنـهـار مـی رسـد
نک طـوطـیان عـشـق گـشـادنـد پـر و بـالکز سـوی مصـر قـند بـه قـنطـار می رسـد
شـهر ایمـنسـت جـمـلـه دزدان گـریخـتـنـداز بــیـم آنـک شــحــنـه قـهـار مـی رســد
چـنـدین هزار جـعـفـر طـرار شـب گـریخـتکآمـد خـبــر کـه جـعـفـر طـیـار مـی رسـد
فاش و صـریح گو که صفات بـشـر گریخـتزیـرا صــفــات خــالــق جــبــار مـی رســد
ای مـفـلـســان بــاغ خــزان راهـتــان بــزدسـلـطـان نـوبــهـار بــه ایـثــار مـی رســد
در خامشیست تابش خورشید بی حجابخـاموش کاین حـجـاب ز گفـتـار می رسـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج