فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦٣٩: گل است باده گلرنگ باده خواران را

گــل اســت بــاده گـلـرنـگ بــاده خــواران رامـدام فـصـل بــهـارسـت مـیـگـســاران راز پای خم چو شدی سر گران، سبک برخیزگــران مـگــرد بــه خــاطــر بــ…

گــل اســت بــاده گـلـرنـگ بــاده خــواران رامـدام فـصـل بــهـارسـت مـیـگـســاران را
ز پای خم چو شدی سر گران، سبک برخیزگــران مـگــرد بــه خــاطــر بــزرگــواران را
رخ شـکـفـتـه، هـوای گـرفـتـه مـی خـواهـدبـه خـوشـدلـی گـذران روز ابـر و بــاران را
ز گـریـه ابــر سـیـه مـی شـود سـفـیـد آخـربـس اسـت اشـک ندامت سـیاهکـاران را
کـنـنـد بــی نـمـکــان بــا شــراب کـار نـمـکمـده بـه مـجـلـس می راه، هوشـیاران را
ز بــحـر رحـمـت حـق مـشـربـی طـمـع دارمکــه خــوشــگـوار تــوان کــرد نـاگـواران را
مــرا چــو صــبــح ز روز جــزا مــتــرســانــیـدهمیشه روز حساب است دم شماران را
بـه آن غبـار خـط سـبـز، چـشم بـد مرسـاد!کـه داد مـرتــبــه سـرمـه خــاکـسـاران را
قـدم شـمرده نهد عـقـل در قـلـمرو عـشـقز سـنگلاخ خـطرهاسـت شیشه بـاران را
مـسـیـح را بـه فـلـک هـمـت بـلـنـد رسـانـدمـده ز دســت رکــاب فــلــک ســواران را
چه حاجت است به سنگین دلان بـدآموزی؟فـسـان ز خـویش بـود تـیغ کوهسـاران را
کـمال کـوهکـن از بـیسـتـون یکی صـد شـدمحـک تـمام کند سـنگ خـوش عـیاران را
فــریـب گــریـه زاهـد مـخــور ز ســاده دلـیکه دام در دل دانه است سبـحـه داران را
یـکـی هـزار شـد امـیـد مـن ازان خـط سـبـزکـه وقـت شــام بــود عـیـد، روزه داران را
بـه سـود خـلـق شـود همت کـریمان صـرفکه بـاخت به بـود از بـرد، خوش قماران را
ازان گروه طـلب چـون شـکـر حـلاوت عـیشکــه در رکــاب دویــدنــد نــی ســواران را
در آن ریاض کـه صـائب بـه نغـمه گـرم شـودخــزان نـیـفــکـنـد از جــوش نـوبــهـاران را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج