فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٣٨: گهی در بحر سرگردان و گاهی در سرابم من

گهی در بـحـر سـرگردان و گاهی در سـرابـم منز خـشک و تـر چـو موج از خـوش عنانی در عذابـم مننمی سـوزد دلی بـر من مگر اشـک کبـابـم من؟بـه خـونم عـالـمی تـ…

گهی در بـحـر سـرگردان و گاهی در سـرابـم منز خـشک و تـر چـو موج از خـوش عنانی در عذابـم من
نمی سـوزد دلی بـر من مگر اشـک کبـابـم من؟بـه خـونم عـالـمی تـشـنه اسـت پـنداری شـرابـم من
خــرابـــات وجــود مــن عــمــارت بــرنــمــی داردعــبــث در فــکــر تــعــمــیــر دل پــر انــقــلــابــم مــن
بـه جـز کـسـب هوا از مـن دگـر کـاری نـمـی آیددریــن دریــای پـــر آشــوب پــنــداری حــبـــابـــم مــن
اگـر چـه حـرف بـیـجـا بـر زبــان هـرگـز نـمـی آرمخـجـل از خـویـش دایـم چـون سؤال بـی جـوابــم مـن
به خاک افتم ز تخت سلطنت چون در خمار افتمچــو آیـد گــردن مـیـنـا بــه کــف مــالــک رقــابــم مــن
اگـر چـه مـی کـنـد تـعـمـیر دلـها گـفـتـگـوی مـنمـهـیـای شـکـســتــن هـمـچــو فـرد انـتــخــابــم مـن
هوای گردش چـشـمی ربـوده اسـت اخـتـیارم راازان گه مست و گه مخمور و گاهی مست خرابم من
بـه چشم کم مبـین صائب مرا چون قطره شبـنمکـــه مـــیــراب گـــل و آیــیــنـــه دار آفـــتـــابـــم مـــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج