فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

شماره ٦٣٨: گرفت خط تو دلهای بی قراران را

گـــرفــــت خــــط تــــو دلـــهـــای بــــی قــــراران راغـبـار، جـامه فـتـح اسـت خـاکـسـاران راز خـــوان عـــالــم بـــالــاســـت رزق خـــامــوشـــا…

گـــرفــــت خــــط تــــو دلـــهـــای بــــی قــــراران راغـبـار، جـامه فـتـح اسـت خـاکـسـاران را
ز خـــوان عـــالــم بـــالــاســـت رزق خـــامــوشـــانســحــاب آب دهـد تــیـغ کـوهـســاران را
لـــب تــــو پــــرده راز مـــرا تــــنـــک کـــرده اســـتشــراب دشـمـن جــان اســت رازداران را
همین نه پشت من از بار دل، شکسته شده استشکست خـامی این میوه شاخـساران را
چــه طـرف بــسـت مـی از صـحـبــت نـمـک، زنـهـارمـده بـه مـجـلـس می راه، هوشـیاران را
حــضــور دایــمــی از هــجــر دایــمــی بـــتـــرســتز وصـل گـل چـه تـمـتــع بــود هـزاران را؟
ز مــــاجــــرای خــــط و زلــــف یـــار دانـــســــتــــمکـه رفـتـه رفـتـه خـورد مور مـغـز مـاران را
گـران چــو ابــر شــب جــمـعــه اســت بــر خــاطــروجـود مـحـتـسـب شـهـر، مـیگـسـاران را
ازان ز داغ نـــــهــــان پـــــرده بـــــر نـــــمـــــی دارمکه دست و دل نشود سرد، لاله کاران را
هــمــای عــالــم تــوحــیــد، دانــه پــرور نــیــســتز مـا دعـا بــرســانـیـد ســبــحــه داران را
گــرفــتــه نـیـســت دل صــائب از گـرفــت حــســودمحـک بـلند کـند رتـبـه، خـوش عـیاران را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج