فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٣٨: من دلق گرو کردم عریان خراباتم

مــن دلــق گــرو کــردم عــریــان خــرابـــاتــمخوردم همه رخت خود مهمان خرابـاتمای مـطــرب زیـبــارو دســتــی بــزن و بــرگــوتــو آن مـنـاجــاتــی مـ…

مــن دلــق گــرو کــردم عــریــان خــرابـــاتــمخوردم همه رخت خود مهمان خرابـاتم
ای مـطــرب زیـبــارو دســتــی بــزن و بــرگــوتــو آن مـنـاجــاتــی مـن آن خـرابــاتــم
خـواهی که مرا بـینی ای بـسـتـه نقـش تـنجـان را نتـوان دیدن من جـان خـرابـاتـم
نـی مـرد شـکـم خـوارم نـی درد شـکـم دارمزین مـایـده بـیـزارم بـر خـوان خـرابـاتـم
مـن همـدم سـلـطـانـم حـقـا کـه سـلـیمـانمکـلـی هـمـه ایـمـانـم ایـمـان خـرابـاتـم
با عشق در این پستی کردم طرب و مستیگفتم چه کسی گفتا سلطان خرابـاتم
هر جـا که همی بـاشـم همکـاسـه اوبـاشـمهر گوشه که می گردم گردان خراباتم
گـویی بـنـمـا مـعـنـی بـرهـان چـنـیـن دعـویروشنتـر از این بـرهان بـرهان خرابـاتـم
گـر رفـت زر و سـیـمـم بـا سـینـه سـیـمـینـمور بـی سر و سامانم سامان خرابـاتـم
ای سـاقـی جـان جـانـی شـمـع دل ویـرانـیویـران دلــم را بــیـن ویـران خــرابــاتــم
گویی کـه تـو را شـیطـان افـکـند در این ویرانخـوبـی مـلـک دارد شـیطـان خـرابـاتـم
هر گه کـه خـمش بـاشـم من خـم خـرابـاتـمهر گه که سخن گویم دربـان خـرابـاتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج