فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٣٧: نبالد بر خود از شهرت دل نازک خیال من

نبـالـد بـر خـود از شـهرت دل نازک خـیال منز انگشـت اشـارت بـیش می کـاهد هلال منز بـرق تـشـنگی از خـرمن من دود اگر خـیزدبـه آب زندگـی لب تـر نمی سـازد …

نبـالـد بـر خـود از شـهرت دل نازک خـیال منز انگشـت اشـارت بـیش می کـاهد هلال من
ز بـرق تـشـنگی از خـرمن من دود اگر خـیزدبـه آب زندگـی لب تـر نمی سـازد سـفـال من
نبـیند بـا هزاران چشم پیش پای خود گردوناگــر از دل قــدم بــیـرون نـهـد گـرد مـلـال مـن
تـمنای وصـالش چـون بـه گرد خـاطرم گردد؟پـریرویی کـه از تـمـکـین نـیـایـد در خـیـال مـن
بـه امـید چـه روز حـشـر از لـب مـهر بـردارم؟که کوتـه می کند طول زمان را عرض حال من
ز حـیـرت سـروهـا را مـی رود از یـاد بـالـیـدنبه هر گلشن که گردد جلوه گر نازک نهال من
ازان از فربهی چون ماه می سازم تهی پهلوکه بیش از بـدر ناخن می زند بـر دل هلال من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج