فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٣٥: زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارمزهـی در راه عـشـق تـو دل بـریان کـه مـن دارموگـــر در راه بـــازار غـــم عـــشـــقـــت خـــریــدارمبه صد جان ه…

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارمزهـی در راه عـشـق تـو دل بـریان کـه مـن دارم
وگـــر در راه بـــازار غـــم عـــشـــقـــت خـــریــدارمبه صد جان ها بنفروشم ز عشقت آنچ من دارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج