فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

شماره ٦٣٥: ببین به دور لبش خط عنبرافشان را

بــبـیـن بـه دور لـبـش خـط عـنـبـرافـشـان راکـه چــون شــراب بــرون داده راز پــنـهـان رابــه بــاد دسـت، کـلـیـد خــزانـه را مـسـپــارمـده بـه دسـت ص…

بــبـیـن بـه دور لـبـش خـط عـنـبـرافـشـان راکـه چــون شــراب بــرون داده راز پــنـهـان را
بــه بــاد دسـت، کـلـیـد خــزانـه را مـسـپــارمـده بـه دسـت صـبـا زلـف عـنـبـرافـشـان را
مـکـن بــه مـاه نـو ابــروی یـار را تــشــبــیـهچه نسبت است به محراب طاق نسیان را؟
درازدســتــی اهــل هـوس ز گــســتــاخــیبـــه مـــاه مـــصـــر گـــوارا نــمــود زنــدان را
ز لطف و قهر تو مهرم نمی شود کم و بیشکــه پــشــت و رو نــبــود آفــتــاب تــابــان را
گــره بــه جــبــهـه آیـیـنـه وار خــویـش مـزنمکن بـه طوطی خوش حـرف تـنگ، میدان را
اگـر تـو دامـن خـود را بـه دسـت مـا نـدهـیز دسـت ما نگـرفـتـه اسـت کـس گـریبـان را
ز بـس کـه خـلـق تـنـک مـایه انـد از انـصـافبــه ســیـم قــلـب نـگـیـرنـد مـاه کـنـعــان را
بــر آن گــروه حــلـال اســت دعــوی هـمـتکـه چـین جـبـهـه شـمـارنـد مـد احـسـان را
کـبـاب حـسـن گـلـوسـوز تـشـنـگـی گـردم!کــه ســرد بــر دل مــن کــرد آب حــیــوان را
جـدا نمی شود از هم، دو دل یکی چو شودنـمــی تــوان ز دل مــا کــشــیـد پــیـکــان را
غــلـط بــه کــاغــذ ابــری کــنـنـد دیـده ورانفـشـرد بـس کـه فـلـک ابـرهـای احـسـان را
در آن سـری کـه بــود خـارخـار شـوق، کـنـدچـو گـردبــاد بــه یـک پـای طـی، بـیـابــان را
ز نــاقـــصـــان بـــصـــیــرت بـــلــنــدپـــروازیسـر از دریـچـه بــرون کـردن اسـت کـوران را
خــریــد خــون خــود از نــاز نــعــمــت الــوانفـشـرد بــر جـگـر خـویـش هـر کـه دنـدان را
ز آه دل نـگــشــایـد کــه از گـشــاد خــدنـگدل گـرفــتــه نـگـردد شــکـفــتــه پــیـکـان را
سـخـن بـه مردم فـهمیده عـرض کن صـائببــه شــوره زار مـکــن صــرف، آب حــیـوان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج