فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٣٢: به یک خمیازه گل طی شد ایام بهار من

بــه یـک خــمـیـازه گـل طـی شــد ایـام بــهـار مـنبه یک شبنم نشست از جوش خون لاله زار منشـب امـیـدواری مـی شـمـردم خــط مـشـکـیـن رانـدانسـتـم کـز او …

بــه یـک خــمـیـازه گـل طـی شــد ایـام بــهـار مـنبه یک شبنم نشست از جوش خون لاله زار من
شـب امـیـدواری مـی شـمـردم خــط مـشـکـیـن رانـدانسـتـم کـز او خـواهد سـیه شـد روزگـار مـن
چـنین کز شوق دامان تـو خـود را جـمع می سـازدعـجـب دارم پـریشـان گـردد از صـرصـر غـبـار من
نه آن صیدم که عشـق از فکر من غافل تـواند شـدنـمـک در چــشــم ریـزد دام را ذوق شــکـار مـن
بـــگــو تـــا آســتــیــن از دیــده خــونــبـــار بـــردارمغـبـاری هـسـت اگـر بـر خـاطـرت از رهگـذار مـن
نشـاندی از فریب وعده صـد بـارم بـه خـاک و خـوننــکــردی شـــرم یــک بـــار از دل امــیــدوار مــن
نـفـس در خـانـه آیـیـنـه ایـنـجـا راسـت مـی کـردیاگــر آگــاه مــی گــشــتــی ز درد انـتــظــار مــن
حـصـار عـافـیت شـد طـوق قمری سـروبـسـتـان رامـکـن پــهـلـو تـهـی ای سـرو بــالـا از کـنـار مـن
مرا زین خودپرستان نیست صائب چشم همراهیمـگـر دسـتـی گـذارد بــیـخـودی در زیـر بــار مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج