فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٦٣١: سبک جولانتر از برق است حسن لاله زار من

سـبــک جـولـانـتـر از بــرق اسـت حـسـن لـالـه زار مـنبـه یک خـمـیازه گـل می شـود آخـر بـهار مـناگــر شـــبـــهــا خـــبـــر یــابـــی ز درد انــتـــظـ…

سـبــک جـولـانـتـر از بــرق اسـت حـسـن لـالـه زار مـنبـه یک خـمـیازه گـل می شـود آخـر بـهار مـن
اگــر شـــبـــهــا خـــبـــر یــابـــی ز درد انــتـــظـــار مــنز خـواب نـاز رو نـاشـسـتـه آیـی در کـنـار مـن
ندارد حسن و عشق از هم جدایی، سخت می ترسمکـه در پــیـراهـن گـل خـار ریـزد خـار خـار مـن
نـه در دسـت اسـت گـیـرایی، نـه در آغـوش گـنـجـاییعبث پهلو تهی می سازد آن سرو از کنار من
ز آب چــشــم شــبــنــم دامــن گــلــهـا نــمــازی شــدمگـردان روی زنهار از دو چـشـم اشـکـبـار من
نمی پـیچـم سـر از سـنگ ملـامت، عـاشـقـم عـاشـقمـحــک را ســرخ رو دارد زر کـامـل عــیـار مـن
نـــدارم هــیــچ پـــروا گـــر بـــبـــازم هــر دو عـــالـــم راپـشـیمـانی بـود خـصـل نخـسـتـین قـمـار من
اگــر لــنــگــر نــیــنــدازد بـــه خــاکــم ســایــه قــاتـــلتـپـیدن در فـلـاخـن مـی نهد سـنگ مـزار مـن
دوانیده اسـت از بـس ریشـه خـشـکـی در گـلـسـتـانمبـه جـای سـرو خـیـزد گـردبـاد از جـویـبـار مـن
مــرا افـــســـرده دارد ســـردی ایــن خـــاکــدان، ورنــهز شوخی بـیستون را می کند از جا شرار من
نــدارد هــمــچــو مــن دیـوانــه ای دامــان ایـن صــحــراغزالان می جـهند از خـواب از ذوق شـکار من
بــه آب از اشــک شــادی مــی رســانـم خــانـه زیـن رااگر افـتـد بـه دسـت من عـنان شـهسـوار من
مـن آن رنـگـیـن نـوامـرغـم دریـن بــسـتــانـسـرا صـائبکه چـشـم شـبـنم گل می پـرد از انتـظار من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج