فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

شماره ٦٣١: به هر که هر چه ضرورست داده اند آن را

بـه هر که هر چـه ضـرورسـت داده اند آن رابـــس اســـت آب دهــن آســیــای دنــدان رامــدار چـــشـــم تـــفــاوت ز پـــلــه مــیــزانیکی است سنگ و گهر، د…

بـه هر که هر چـه ضـرورسـت داده اند آن رابـــس اســـت آب دهــن آســیــای دنــدان را
مــدار چـــشـــم تـــفــاوت ز پـــلــه مــیــزانیکی است سنگ و گهر، دیده های حیران را
مـکـن بــه پـرده نـامـوس عـشـق را پـنـهـانکــه بـــادبــان نــشــود پــرده دار طــوفــان را
به احتیاط نفس کش به عاشقان چو رسیکــه نــاز زلــف بـــود خـــاطــر پـــریــشــان را
کـشـیـده دار عـنـان ادب بــه وادی عـشــقکـه ریـگ، خـرده جـانـهـاسـت ایـن بـیـابـان را
بــدوز چــاک دلـم را بــه رشـتــه ســر زلـفکـه نیسـت حـاجـت محـراب، کـافـرسـتـان را
بــه طـفـل تــخــتــه تــعـلـیـم دادن اسـتــاداشـاره ای اسـت کـه آمـاده بــاش طـوفـان را
غــم مآل کـه دارد، کـه فــکـر جــامـه و نـانگــرفــتـــه اســت درون و بـــرون انــســان را
ز دل تــوقـع آسـودگـی ز خــامـی هـاســتقـرار نـیـسـت بـه یـک جـای هـیـچ پـیـکـان را
فـتـاده اسـت سـر و کـار مـن بـه صـحـرایـیکـه قـدر ریـگ روان نـیـســت خــرده جــان را
شـکـســتــگـی نـرسـد خــامـه تــرا صـائب!کــه ســـرخ کــرد ز گــفـــتـــار، روی ایــران را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج