فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٢

بــنـزد هـمـت مـن خــردی ای بــزرگ امـیـرامیر سـخـت دل سـسـت رای بـی تـدبـیربـعـدل چـون نکـند ملـک را بـهشـت صـفـتاگـر چـه حـور بـود ز اهل دوزخـسـت ام…

بــنـزد هـمـت مـن خــردی ای بــزرگ امـیـرامیر سـخـت دل سـسـت رای بـی تـدبـیر
بـعـدل چـون نکـند ملـک را بـهشـت صـفـتاگـر چـه حـور بـود ز اهل دوزخـسـت امـیر
تــو ای امــیــر اگــر خــواجــه غــلــامــانــیتـو بـنـده ای و تـرا از خـدای نـیسـت گـزیر
جـنـود تــیـغ (تــو) آنـجــا سـپــر بــیـنـدازنـدکه بـر تـو راست کنند از کمان حـادثـه تـیر
ز تـو مـنـازل مـلـکـسـت مـمـتـلـی از خـوفز تـو قـواعـد دین نـیـسـت ایمـن از تـغـییـر
بــبـنـد و حـبـس سـزایـی کـه از تـو دیـوانـهامور دنیی و دین در همسـت چـون زنجـیر
دلت که هسـت بـتـنگی چـو حـلقـه خـاتـمدرو مـحـبـت دنیاسـت چـون نگـین در قـیر
ربـوده سـیـم بــسـی و نـداده زر بــکـسـینـدیـده کـسـر عـدو نـکـرده جـبــر کـسـیـر
کـمـر ز زر کـنـی از سـیـمـهـای مـحـتـاجـانبـسا که کیسه تهی گردد از چنین تـوفیر!
تـراسـت مـیـل و مـحـابــا کـه زر بـرد ظـالـمتراست ذوق و تماشا که سگ درد نخچیر
شهی ولایت حـکمست و در حـکومت عدلوگرنه کـس نشـود پـادشـه بـتـاج و سـریر
تـو مـلـک خـوانی یک شـهر را و سـرتـاسـردهیسـت دنـیی و چـون تـو درو هزار گـزیر
زمـان ز مـرگ بـسـی چـون تـو پـنـد داد تـرابــرو ز مـردن امـثـال خـویـش عـبــرت گـیـر
تـن تـو دشمن جـانست، دوستـش مشمارکه تـن پـرسـت کند در نجـات جـان تـقصیر
تو تـن پـرست و تـرا گفته روح عیسی نطقبـرای نفـس که خـر چـند پـروری بـشـعـیر
ز قـید شـرع کـه جـانسـت بـنـده حـکـمـشدل تـو مطلق و در دسـت نفس کافر اسیر
بـنـزد زنـده دلـان بـی حـضـور خـواهی مـردکه خـواب غـفلت تـو دارد اینچـنین تـعـبـیر
رعــیـت انـد عـیـالـت، چــو مـاذر مـشــفـقبـده بـجمله ز پـستان عدل و احسان شیر
که عدل قطب وجودست و دین بسان فلکمـدام بـر سـر این قـطـب مـی کـنـد تـدویر
ایا بـحـکـم سـتـم کـرده بـر ضـعـیف و قـویتـو عـاجـزی و خـدای جـهـان قـوی و قـدیر
بــگـیـردت بــیـد قــدرت و کــنـد مـحــبــوسوگر چـنانک ندانی کجـا، بـسـجـن سـعـیر
چــو نـوبــتــت بــزنـنـد ای امــیـر اگــر روزیرعـیت از سـتـمـت چـون دهل کـننـد نفـیر
سـر تـو چـون بــن هـاون بــکـوفـتـن شـایـدو گر بـوذ بـمثـل جـمله مغز چـون سرسیر
عوان سگسـت چـو در نیتـش ستـم بـاشدکه آتـش اسـت و گر شعله یی ندارد اثـیر
بـــمــوعـــظـــت نــتـــوانــم تـــرا بـــراه آوردســفــال را نـتــوانـد کـه زر کـنـد اکـســیـر
بــمــیـل مــن نــشــوددیــده دلــت روشــنکـه نـور بـاز نیابـد بـسـرمـه چـشـم ضـریر
اگر بـسـوزی ای خـام پـخـتـه خـواهی شـدکه نان بـمرتـبـه گه گندمست و گاه خمیر
و گـر بـنـزد (تـو) خـار اسـت عـارفـان دانـنـدکـه من گلی بـتـو دادم ز بـوسـتـان ضـمیر
خـود ار چـه پـیر شود دولتـش جـوان بـاشداگـر قـبــول نـصـیـحـت کـنـد جـوان از پــیـر
بـمال و عـمر اگـر چـه تـوانگـرسـت و جـوانبـپـند دادن پـیران غـنیسـت چـون تـو فقیر
چــو تــو امـیـر بــاشـعـار ســیـف فـرغـانـیچــو پــادشـاه بــود مـفـتــقـر بــپــنـد وزیـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج