فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٢: بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

بــهـار آمــد بــهـار آمـد ســلــام آورد مـســتــان رااز آن پـیغـامـبـر خـوبـان پـیـام آورد مـسـتـان رازبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفتشنید آن سر…

بــهـار آمــد بــهـار آمـد ســلــام آورد مـســتــان رااز آن پـیغـامـبـر خـوبـان پـیـام آورد مـسـتـان را
زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفتشنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را
ز اول بــاغ در مــجــلــس نــثــار آورد آنـگــه نـقــلچو دید از لاله کوهی که جـام آورد مستـان را
ز گــریـه ابــر نـیـســانـی دم ســرد زمـســتــانـیچه حیلت کرد کز پـرده بـه دام آورد مستان را
سـقـاهم ربـهم خـوردنـد و نـام و ننگ گـم کـردنـدچـو آمد نامه سـاقی چـه نام آورد مسـتـان را
درون مـجــمـر دل هـا سـپــنـد و عـود مـی سـوزدکـه سـرمـای فـراق او زکـام آورد مـسـتــان را
درآ در گـلـشـن بــاقـی بــرآ بـر بــام کـان سـاقـیز پـنـهان خـانـه غـیبـی پـیام آورد مـسـتـان را
چـو خوبـان حله پـوشیدند درآ در بـاغ و پـس بـنگرکه ساقی هر چه دربـاید تمام آورد مستـان را
کــه جــان هــا را بــهـار آورد و مــا را روی یـار آوردبـبـین کز جمله دولت ها کدام آورد مستـان را
ز شـمس الدین تـبـریزی بـه ناگـه سـاقـی دولـتبـه جـام خاص سلطانی مدام آورد مستـان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج