فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٢: از زمین دامن بیفشان همسفر با ماه باش

از زمین دامن بـیفشـان همسـفـر بـا ماه بـاشخـانـه را زیـر و زبـرکـن آسـمـان خـرگـاه بـاششبـنم بـی دسـت و پـا شد همسـفر بـاآفتـابچون بـلند افتـاد همت، د…

از زمین دامن بـیفشـان همسـفـر بـا ماه بـاشخـانـه را زیـر و زبـرکـن آسـمـان خـرگـاه بـاش
شبـنم بـی دسـت و پـا شد همسـفر بـاآفتـابچون بـلند افتـاد همت، دست گو کوتـاه بـاش
بـا سبـکروحان گرانجـان بـودن از انصاف نیستچون دچار کهر با گردی، سبک چون کاه باش
در حــریـم عــفــو لـاف بــیـگـنـاهـی مـی زنـیهمچـو یوسـف مسـتـعـد تـهمـت ناگـاه بـاش
شــمــع از تــیـغ زبــان خــود بــود درزیــر تــیـغزیــنــهــار از آفـــت تـــیــغ زبـــان آگــاه بـــاش
خـصـم عـاجـز را قـوی دان تـا نـگـردی پـایـمـالگـرچـه شـیـری، بـرحـذر ار حـیلـه روبـاه بـاش
یـوســف مـن، دردســر بــســیـار دارداعـتــبــاربـا عـزیزی بـرنـمـی آیی، همـان درچـاه بـاش
در گـنـهـکـاری بــه جـرم خـویـشـتـن اقـرار کـنمی کنی چـون خواب، بـاری درمیان راه بـاش
تا مگر صائب شکست خویش راسازی درستدرپی خورشید تابـان روزو شب چون ماه باش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج