فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٢٩: به خاموشی بدل شد نغمه های دلفریب من

به خاموشی بدل شد نغمه های دلفریب منبـه چـشـم سـرمه دار آمـد نوای عـندلـیب منز بـس چـین جـبـین بـی نیازی کرده در کارشصبـا را دل گرفت از غنچـه حـسـرت نص…

به خاموشی بدل شد نغمه های دلفریب منبـه چـشـم سـرمه دار آمـد نوای عـندلـیب من
ز بـس چـین جـبـین بـی نیازی کرده در کارشصبـا را دل گرفت از غنچـه حـسـرت نصیب من
بـه شـاخ ارغـوان نـبــض مـن گـر آشـنـا گـرددشـود شـاخ گل تـبـخـاله انگـشـت طـبـیب من
نـبـاشـم چـون ز هـمـزانـویی آییـنـه در آتـش؟کـه می آید بـرون از سـنگ و از آهن رقـیب من
چـنان در عشـق رسـوایم که خـال چـهره لالهبه خون رشک می غلطد ز داغ سینه زیب من
ز چـندین مصرع رنگین یکی صائب خوشم آیدبـه هر شـاخ گـلـی سـر درنیارد عـنـدلـیب مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج