فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

شماره ٦٢٦: چه احتیاج دلیل است در رحیل مرا؟

چــه احــتــیـاج دلــیـل اســت در رحــیـل مــرا؟چـو سـیل جـذبـه دریاسـت بـس دلـیل مراچـه غـم ز آتــش سـوزنـده چــون خـلـیـل مـرا؟کـه عــشــق او ز بــل…

چــه احــتــیـاج دلــیـل اســت در رحــیـل مــرا؟چـو سـیل جـذبـه دریاسـت بـس دلـیل مرا
چـه غـم ز آتــش سـوزنـده چــون خـلـیـل مـرا؟کـه عــشــق او ز بــلـاهـا بــود کـفـیـل مـرا
چه حاجت است به رهبر، که گوشه چشمشکشد چو سرمه به خویش از هزار میل مرا
عــلــاج تــشــنــه دیــدار نــیـســت جــز دیـداربـه چشم، موج سراب است سلسبیل مرا
نـکـرده اسـت چــنـان عـشـق او سـبــکـروحـمکـه کـوه غـم بـه نـظـرهـا کـنـد ثـقـیـل مـرا
هـنـوز در جــگــر ســنـگ بــود چــشــمـه مــنکه عشق کرد بـه لب تـشنگان سـبـیل مرا
نـه هـر شـکـار ســزاوار تــیـغ اســتــغـنـاســتمـکـش بــه داغ جـگـر گـوشـه خـلـیـل مـرا
چــرا ســتــایـش بــخــل از کـرم فـزون نـکـنـم؟کــه هـســت مـنـت آزادی از بــخــیـل مــرا
دریـن بــسـاط مـن آن سـیـل پـر شـر و شـورمکـه بـحـر کـوچـه دهد همـچـو رود نـیل مـرا
عــزیــز کــرده عــشــق و مــحــبـــتـــم صــائبشــود ذلـیـل، فــلـک گــر کــنـد ذلـیـل مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج