فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

شماره ٦٢٤: کنند تازه خطان مشکسود داغ مرا

کـننـد تـازه خـطـان مـشـکـسـود داغ مـراشــراب کــهـنـه دهـد تــازگــی دمـاغ مـراچـو لاله در چـمن از کاسه سـرنگونی هاتـهـی ز بـاده نـدیده اسـت کـس ایـا…

کـننـد تـازه خـطـان مـشـکـسـود داغ مـراشــراب کــهـنـه دهـد تــازگــی دمـاغ مـرا
چـو لاله در چـمن از کاسه سـرنگونی هاتـهـی ز بـاده نـدیده اسـت کـس ایـاغ مـرا
ز خـرج، دخـل کـریمـان یـکـی هـزار شـوددر گـشـاده، در بــســتــه اسـت بــاغ مـرا
سـتـاره سـوخـتـه از سـوخـتـن نیندیشـدحــذر ز سـوده الـمـاس نـیـســت داغ مـرا
ز آفــتــاب بــود روشــنـایـیـم چــون لـعــلچـسان خموش تـوان ساختـن چـراغ مرا؟
بــهـار تــازه کـنـد داغ تــخـم سـوخـتــه راز بــاده تــر نـتــوان ســاخــتــن دمـاغ مـرا
مرا کسی که به سیر بهشت می خواندنـدیـده اســت مـگــر گـوشــه فــراغ مـرا؟
بـه شور حشر مرا نیست حاجتـی صائبچنین که عشق نمکسود ساخت داغ مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج