فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦٢٣: خدایا قطره ام را شورش دریا کرامت کن

خــدایـا قـطــره ام را شــورش دریـا کـرامـت کـندل خـون گشـتـه و مژگـان خـونپـالا کـرامت کـننـمـی گـردانی از مـن راه اگـر سـیل مـلـامـت راکـف خـاک مـرا…

خــدایـا قـطــره ام را شــورش دریـا کـرامـت کـندل خـون گشـتـه و مژگـان خـونپـالا کـرامت کـن
نـمـی گـردانی از مـن راه اگـر سـیل مـلـامـت راکـف خـاک مـرا پــیـشـانـی صـحـرا کـرامـت کـن
جــنـون مــن بــه داغ ریـزه انـجــم نـمـی ســازدمـرا چـون مـهـر یـک داغ جـهـان آرا کـرامـت کـن
دل مـینـای مـی را مـی کـند جـام نگـون خـالـیدل پر خون چو دادی، چشم خونپـالا کرامت کن
درین وحشت سرا تا کی اسیر آب و گل باشم؟مـرا راهـی بـه سـوی عـالـم بــالـا کـرامـت کـن
بـه گـرداب بـلـا انـداخـتـی چـون کـشـتـی مـا رالبی خشک از شکایت چون لب دریا کرامت کن
مرا هر روز چـون خـورشـید قرصـی در کنار افکننمی گـویم بـه من رزق مـرا یکـجـا کـرامـت کـن
ز سـودای محـبـت هیچ کس نقـصـان نمی بـینددل و دسـتـی مرا یارب درین سـودا کـرامت کـن
نظر بـینا چـو شد خضرست هر گرد سبـکسیریمـن گــم کــرده ره را دیـده بــیـنـا کــرامـت کــن
دل خود می خورد سیلاب چون جـایی گره گرددزبــان شــکـوه ام را قــوت انـشــا کــرامـت کــن
حــضـور گـلـشــن جــنـت بــه زاهـد بــاد ارزانـیمرا یک گـل زمین از سـاحـت دلـها کـرامـت کـن
دو شاهد چون دو بـال و پر بـود شهبـاز معنی رازبــان آتــشــیـن دادی، یـد بــیـضـا کـرامـت کـن
بــهـار طـبــع صــائب فـکـر جــوش تــازه ای داردنسـیم گـلسـتـانش را دم عـیسـی کـرامت کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج