فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٢٢: نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم

نــه آن بــی بـــهــره دلــدارم کــه از دلــدار بـــگــریــزمنه آن خنجـر بـه کف دارم کز این پـیکار بـگریزممــنــم آن تــخــتــه کــه بـــا مــن دروگــ…

نــه آن بــی بـــهــره دلــدارم کــه از دلــدار بـــگــریــزمنه آن خنجـر بـه کف دارم کز این پـیکار بـگریزم
مــنــم آن تــخــتــه کــه بـــا مــن دروگــر کــارهــا داردنه از تـیشـه زبـون گردم نه از مسـمار بـگریزم
مـثـال تـخـتـه بـی خـویشـم خـلـاف تـیشـه نـنـدیشـمنـشـایم جـز کـه آتـش را گـر از نـجـار بـگـریـزم
چو سنگم خوار و سرد ار من به لعلی کم سفر سازمچـو غـارم تـنـگ و تـاری گـر ز یـار غـار بـگـریزم
نـیـابــم بــوس شـفـتـالـو چـو بــگـریـزم ز بــی بــرگـینـبـویـم مـشـک تـاتـاری گـر از تـاتـار بــگـریـزم
از آن از خـود همـی رنـجـم کـه مـنهم در نمـی گـنجـمسزد چون سر نمی گنجد گر از دستار بگریزم
هـزاران قـرن مـی بــایـد کـه ایـن دولـت بـه پـیـش آیـدکـجـا یـابـم دگـربــارش اگـر ایـن بــار بــگـریـزم
نـه رنـجــورم نـه نـامــردم کــه از خــوبــان بــپــرهـیـزمنه فـاسـد معـده ای دارم کـه از خـمار بـگریزم
نـیم بـر پـشـت پـالـانـی کـه در مـیـدان سـپـس مـانـمنـیـم فـلـاح این ده مـن کـه از سـالـار بـگـریـزم
هـمـی گــویـم دلـا بــس کــن دلـم گـویـد جــواب مـنکـه من در کـان زر غـرقـم چـرا ز ایثـار بـگـریزم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج