فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦٢١: شد از رکاب تو پیدا هلال عید مرا

شــد از رکـاب تــو پــیـدا هـلـال عـیـد مـراگـشـوده شـد در جـنـت ازیـن کـلـیـد مـراکـنـم سـیـاه ز نـظـاره بــنـفـشـه خــطـانشـود دو دیده چـو بـادام اگ…

شــد از رکـاب تــو پــیـدا هـلـال عـیـد مـراگـشـوده شـد در جـنـت ازیـن کـلـیـد مـرا
کـنـم سـیـاه ز نـظـاره بــنـفـشـه خــطـانشـود دو دیده چـو بـادام اگـر سـفـید مـرا
گـران نـیـم بــه خـریـدار از سـبــکـروحــیبـه سیم قلب چـو یوسف تـوان خـرید مرا
ز نیشـتـر چـو رگ سـنـگ نیسـت پـروایمز کــوه درد ز بـــس نــبـــض آرمــیــد مــرا
ز تخم سوخته، سبزی امید نتوان داشتچـگـونـه اخـتـر طـالـع شـود سـعـید مـرا؟
نـشـد ز گـوشـه ابــروی او گـشــاده دلـمچـه دل گـشـاده شـود از هلال عـید مرا؟
ز حـسـن عاقبـت عشق، چـشم آن دارمکـه صـبـح وصـل شـود، دیده سـفـید مـرا
ز روی تـازه مـن، تـازه روسـت صـائب بـاغاگر چه نیست بری همچو سرو و بید مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج