فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٦٢٠: قدم بر چشم من نه قلزم خون را تماشا کن

قـدم بـر چـشـم من نه قـلزم خـون را تـماشـا کنبـیا در سـینـه مـن بـر مـجـنـون را تـمـاشـا کـناگــر تــاب تــمــاشــای دل پــر خــون نــمــی آریز زیر چش…

قـدم بـر چـشـم من نه قـلزم خـون را تـماشـا کنبـیا در سـینـه مـن بـر مـجـنـون را تـمـاشـا کـن
اگــر تــاب تــمــاشــای دل پــر خــون نــمــی آریز زیر چشم بـاری چشم پـر خون را تـماشا کن
جدایی نیست حسن و عشق را یک مو ز یکدیگربـه جـای زلف لیلی بـید مجـنون را تـماشـا کن
مـگـو در چـشـمـه خـورشـید نیلـوفـر نمی بـاشـدبـر آن رخسار چشم آسمان گون را تـماشا کن
اگــر مــیــل خــیــابــان بــهــشــت جــاودان دارینظـر بـگـشـای آن بـالای موزون را تـماشـا کـن
نگه را می کند خـوناب حـسـرت شـرم هشـیاریبـکش جامی و آن لبـهای میگون را تـماشا کن
مبـر حـسـرت اگـر فـوت از تـو شـد نظـاره مجـنونبه سیر من بیا صد دشت مجنون را تماشا کن
نـدیـدی گـر تــنـور نـوح و طــوفـان جــهـانـگـیـرشز داغ سـینه من جـوشش خـون را تـماشـا کن
نه هر چـشمی تـواند خط سبـز عشق را خواندنبـه چشم داغ سودا بـید مجـنون را تـماشا کن
نـدیدی گـر هلـال مـنـخـسـف بـا زهـره در یک جـادر آن دنـبــال ابـرو خـال مـوزون را تـمـاشـا کـن
اگـر در آتــش ســوزنـده شـاخ گـل نـدیـدســتــیمیان بـزم مـا آن جـامه گـلـگـون را تـماشـا کـن
مپـوشـان چـشم ازان رخـسـار در ایام خـط صائبرقـم های لطـیف کـلک بـیچـون را تـماشـا کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج