فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

شماره ٦٢٠: ارگ چه سیل فنا برد هر چه بود مرا

ارگ چـه سـیـل فـنـا بــرد هـر چـه بــود مـراز بــحــر کــرد کــرم خــلــعــت وجــود مــراز بــنــد وصــل لــبـــاســی مــرا بـــرون آورداگر چه مه چو ک…

ارگ چـه سـیـل فـنـا بــرد هـر چـه بــود مـراز بــحــر کــرد کــرم خــلــعــت وجــود مــرا
ز بــنــد وصــل لــبـــاســی مــرا بـــرون آورداگر چه مه چو کتـان سوخت تـار و پـود مرا
سـتـاره سـوخـتـه ای بـود چـون شرر جـانمز قـرب ســوخــتــگـان روشـنـی فـزود مـرا
ز عمر رفتـه نصیبـم جـز آه حـسـرت نیسـتبـه جـا نـمـانـده ازان شـمـع غـیـر دود مـرا
چـنین که روی مرا کرده بـی حـیایی سختعجـب که چـهره ز سـیلی شـود کبـود مرا
ز خوش عیاری من سنگ امتحان داغ استز خـجـلـت آب شـد آن کـس کـه آزمود مرا
فغان که همچـو قلم نیست از نگون بـختـیبـه غـیر روسـیهی حـاصـل از سـجـود مـرا
بــه بــیـنـوایـی ازیـن بــاغ پــر ثــمـر صــائبخوشم، که نیست محابایی از حسود مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج