فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٦١

عــوانــان انـدرو گــویـی ســگــانـنـدبــسـال قـحــط در نـان اوفـتــادههــمــه در آرزوی مــال و جــاهــنــدبــچـاه انـدر چـو کـوران اوفـتـادهشکم پـر ک…

عــوانــان انـدرو گــویـی ســگــانـنـدبــسـال قـحــط در نـان اوفـتــاده
هــمــه در آرزوی مــال و جــاهــنــدبــچـاه انـدر چـو کـوران اوفـتـاده
شکم پـر کرده از خمر و درین خـاکهمه در گل چو مستـان اوفتـاده
تـو ای بـیچـاره آنگه نان خوری سیرگر از جوعی بـدین سان اوفتاده
کـه بــیـنـی از دهـان مـلـک بــیـرونسـگان را همچـو دندان اوفـتـاده
بجای عنبر و مشکش کنون هستگــزنــده در گــریـبــان اوفــتــاده
تــوانــگــر کــز پـــی درویــش دایــمزرش بــودی ز دامــان اوفــتــاده
ازیـن جــامـه کــنـان کــون بــرهـنـهکه بـادا سـگ درایشـان اوفتـاده
بـسـی مـردم ز سـرمـا بـر زمین اندچـو بـرف اندر زمسـتـان اوفتـاده
دریـغــا مـکــنـت چــنـدیـن تــوانـگــربــدسـت ایـن گـدایـان اوفـتــاده
از انگـشـت سـلـیمـان رفـتـه خـاتـمولـی در دسـت دیـوان اوفـتــاده
زنـان را گـوی در مـیـدان و چــوگــانز دســت مـرد مـیـدان اوفـتــاده
چــو مــرغــان آمــده در دام صــیــادچـو دانه پـیش مـرغـان اوفـتـاده
بـعهد این سگان از بـی شبـانیسترمه در دسـت سـرحـان اوفتـاده
رعیت گوسـپـنداند این سـگان گرگهـمـه در گـوسـپـنـدان اوفـتـاده
پــلـنـگـی چـنـد مـیـخـواهـیـم یـاربدریـن دیـوانـه گـرگـان اوفــتــاده
ز دسـت و پـای این گـردن زنانسـتسـراسـر مـلـک ویـران اوفـتــاده
ایا مظلوم سـرگشـتـه که هسـتـیچـنین محـروم و حـیران اوفتـاده
ز جـور ظـالـمان در شـهر خـویشـیبـخـواری چـون غـریبـان اوفتـاده
اگــر صــبــرت بــود روزی دوبــیـنـیعـوانان کـشـتـه مـیران اوفـتـاده
امـیـرانـی کـه بــر تــو ظـلـم کـردنـدبـخـواری چـون اسـیران اوفتـاده
هر آن کو اندرین خـانه مقـیم اسـتچـو دیوارش همی دان اوفـتـاده
جــهـانـجــویـی اگـر نـاگـه بــخــیـزدبـسـی بـینـی بـزرگـان اوفـتـاده
بــبــیـنـی نـاگــهـان مــردان دیـن رابــریـن دنـیـاپــرسـتــان اوفـتـاده
چـه مـی داننـد کـار دولـت این قـومکـه در دیـن انـد نـادان اوفـتــاده
بــفـرمـان خــداونـد از ســر تــخــتخــداونــدان فــرمــان اوفــتـــاده
کــلــاه عـــزت انــدر پـــای خـــواریز ســرهـای عــزیـزان اوفــتــاده
بآه چـون تـو مـظـلـوم افـسـر مـلـکز فــرق تـــاجـــداران اوفـــتـــاده
گـرش گـردون سـریـر مـلـک بـاشـدبــرو صــد مـاه تــابــان اوفـتــاده
ز بــالـای عـمـل در پــسـتــی عـزلچنین کس را همی دان اوفتاده
تـو نـیز ای سـیف فـرغـانـی چـراییحـزیـن در بـیـت احـزان اوفـتـاده
بـرین نـطـع ای پـیاده زاسـب دولـتبـسـی دیـدی سـواران اوفـتـاده
هـم آخــر دیـگـری بــر جــای ایـنـاننشـسـتـه دان و اینـان اوفـتـاده
دریـن بــاغ ایـن سـپـیـداران بـی بـربـبــادی چـون درخـتـان اوفـتـاده
خــدا درمـان فــرســتــد مـردمـی راکــزیـن دردنـد نــالــان اوفــتــاده
مــنــم یـارا بــدیـن ســان اوفــتــادهدلـم را ســوز در جــان اوفـتــاده
غـم چـنـدیـن پـریـشـان حـال امـروزدریـن طـبــع پـریـشـان اوفـتـاده
چـو بـسـتـه زیـر پـای پـیـل مـلـکـیبــدسـت ایـن عـوانـان اوفـتــاده
نـهـاده دیـن بــیـکـســو و ز هـرسـوچـو کـافـر در مسـلمان اوفـتـاده
بـبـین در نـان خـلـق این کـژدمـان راچـو اندر گوشـت کرمان اوفتـاده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج