فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦١: هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

هــلـــا ای زهـــره زهـــرا بـــکـــش آن گـــوش زهـــرا راتـقـاضـایی نهادسـتـی در این جـذبـه دل مـا رامـــنـــم نـــاکـــام کـــام تـــو بــــرای صـــ…

هــلـــا ای زهـــره زهـــرا بـــکـــش آن گـــوش زهـــرا راتـقـاضـایی نهادسـتـی در این جـذبـه دل مـا را
مـــنـــم نـــاکـــام کـــام تـــو بــــرای صـــیـــد و دام تـــوگهی بـر رکـن بـام تـو گهی بـگرفـتـه صـحـرا را
چــــه دانــــد دام بــــیــــچــــاره فــــریــــب مــــرغ آوارهچـه داند یوسف مصری نتـیجـه شور و غوغا را
گریبان گیر و این جا کش کسی را که تو خواهی خوشکه من دامم تـو صیادی چه پـنهان صنعتی یارا
چــو شــهـر لــوط ویـرانـم چــو چــشــم لــوط حــیـرانـمسـبـب خـواهم کـه واپـرسـم ندارم زهره و یارا
اگـر عـطــار عــاشــق بــد ســنـایـی شــاه و فـایـق بــدنه اینم من نه آنم من که گم کردم سر و پـا را
یـکـی آهـم کـز ایـن آهـم بــسـوزد دشـت و خــرگـاهـمیکی گوشم که من وقفم شهنشاه شکرخا را
خـمش کن در خـموشـی جـان کشـد چـون کهربـا آن راکه جانش مستعد بـاشد کشاکش های بالا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج