فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦١: به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد

بـه حـرم بـه خـود کشـید و مرا آشـنا بـبـردیـک یـک بــرد شــمــا را آنـک مـرا بــبــردآن را کــه بــود آهــن آهــن ربـــا کــشــیــدوان را کـه بـود بـر…

بـه حـرم بـه خـود کشـید و مرا آشـنا بـبـردیـک یـک بــرد شــمــا را آنـک مـرا بــبــرد
آن را کــه بــود آهــن آهــن ربـــا کــشــیــدوان را کـه بـود بـرگ کـهـی کـهـربـا بـبـرد
قـانـون لـنـگـری بـه ثـری گـشـت مـنـجـذبعـیـسـی مـهـتـری را جـذب سـمـا بـبـرد
هـر حــس مـعـنـوی را در غـیـب درکـشـیـدهـر مـس اسـعـدی را هـم کـیمـیـا بـبـرد
از غــارت فــنــا و اجــل ایـمــنــســت و دورآن کس که رخت خویش سوی انبیا ببرد
آن چـشـم نـیک را نـرسـد هیچ چـشـم بـدکو شمع حـسـن را ز ملاء در خـلاء بـبـرد
مـا از قـضـا بـه قـاضـی حـاجـت گـریـخـتـیمکآنچ از قضـا رسـید بـه طـالب قضـا بـبـرد
این ها گذشت ای خنک آن دل که ناگهشحـسـن و جـمـال آن مـه نـیکـولـقـا بـبـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج