فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٦١: باده گلرنگ شو یا شیشه بیرنگ باش

بــاده گـلـرنـگ شـو یـا شـیـشـه بـیـرنـگ بـاشبـوی خون می آید از نیرنگ، بی نیرنگ بـاشچــنـد در نـیـرنـگ ســازی روز گــارت بــگــذرد؟شبنم بیرنگ شو، بـا …

بــاده گـلـرنـگ شـو یـا شـیـشـه بـیـرنـگ بـاشبـوی خون می آید از نیرنگ، بی نیرنگ بـاش
چــنـد در نـیـرنـگ ســازی روز گــارت بــگــذرد؟شبنم بیرنگ شو، بـا خار و گل همرنگ باش
در حـریم عشـق و بـزم حـسـن تـا راهت دهندسـیـنـه بـی کـیـنـه و آییـنـه بـی زنـگ بـاش
نخل از جـوش ثـمر در دست طفلان عاجـزستبـیدشـو، دندان اربـاب طـمـع را سـنگ بـاش
بزم می را شیشه بی باده سنگ تفرقه استسنگ گرد و درشکست چـرخ مینارنگ بـاش
بـا لـبـاس جـسـم مـا را بـخـیه پـیونـد نـیـسـتسبزه شمشیر گو فرسنگ در فرسنگ باش
تـا مـگـر صـائب در فـیـضـی بــه رویـت وا شـودغنچـه آسـا در گلستـان جـهان دلتـنگ بـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج