فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٦١: ای خجل از روی خوبت آفتاب

ای خــجـــل از روی خــوبـــت آفــتـــابروز من بـی تو شبـی بی ماهتابآفــــتــــاب از دیـــدن رخــــســــار تــــوآنچـنان خـیره که چـشـم از آفتـابچون مر…

ای خــجـــل از روی خــوبـــت آفــتـــابروز من بـی تو شبـی بی ماهتاب
آفــــتــــاب از دیـــدن رخــــســــار تــــوآنچـنان خـیره که چـشـم از آفتـاب
چون مرا در هجر تو شب خواب نیستروز وصلت چون تـوان دیدن بـخواب
بـــر ســر کــوی تــو ســودا مــی پــزمبــا دل پــرآتــش و چــشــم پــرآب
عـقـل را بــا عـشـق تـو در سـر جـنـونصـبــر را از دسـت تـو پــا در رکـاب
خــون چــکــان بــر آتــش ســودای تــوآن دل بـریان مـن همـچـون کـبـاب
در سـخـن زآن لـب هـمـی بـارد شـکـردر عـرق زآن رو همـی ریزد گـلـاب
چـشـم مخـمورت که ما را مسـت کـردتوبـه خلقی شکسته چون شراب
از هـــــوایــــی کآیـــــد از خـــــاک درتآنچـنان جـوشـد دلـم کـز آتـش آب
جـز تـو از خـوبـان عـالـم کـس نداشـتسـرو در پــیـراهـن و مـه در نـقـاب
بـی خـطـا گـر خـون مـن ریزی رواسـتای خــطـای تــو بــنـزد مـا صــواب
تــو طـبــیـب عـاشـقـان بــاشـی، چـرامن دهم پیوسته سعدی را جواب
سـیف فرغانی چـو دیدی روی دوسـتگـر بـشـمشـیرت زند رو بـر مـتـاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج