فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦١٩: شب عیدست ساقی باده روشن مهیا کن

شـب عـیدسـت سـاقـی بـاده روشـن مـهـیـا کـنتـــمــاشـــای مــه نــو را ز جـــام زر دو بـــالــا کـــنخـمـارآلـود بــی تــاب اسـت در خـمـیـازه پــردازیل…

شـب عـیدسـت سـاقـی بـاده روشـن مـهـیـا کـنتـــمــاشـــای مــه نــو را ز جـــام زر دو بـــالــا کـــن
خـمـارآلـود بــی تــاب اسـت در خـمـیـازه پــردازیلب ما بـستـه می خـواهی، دهان شیشه را وا کن
بـه شـکـر این کـه در زیر نگـین داری مـی لـعـلـیسـفـال و سـنـگ این ویـرانـه را یـاقـوت سـیمـا کـن
عجب عیشی است ماه نو به روی دوستان دیدنقــدح بــردار و اربــاب طــرب را جــمـع یـک جــا کـن
ز زهد خـشک چـون تـسـبـیح در دل صد گره دارمبــه جــامـی قـبــضـه خـاک مـرا دامـان صـحــرا کـن
ز احـیـای زمـیـن مـرده بــه طـاعـت نـمـی بــاشـددل افــســرده مــا را بـــه جـــام بـــاده احــیــا کــن
ز مـعـمـاری نـصـیـب خـضـر عـمـر جــاودانـی شـدبــه درد بــاده تــا مـمـکـن بــود تــعـمـیـر دلـهـا کـن
ز مسـتـی کن لب جـان بـخـش را تـلقـین گویاییجهان چون چشم سوزن تنگ بر چشم مسیحا کن
بــه روی دل تـوان تـسـخـیـر کـردن مـلـک دلـهـا راکـلـاه سـرکـشـی از سـر بـنـه، تـیغ از کـمـر وا کـن
کــمــنــد آســمــانـی پــاره گــردیـدن نـمــی دانـددل دیــوانــه را زنــجــیــر ازان زلــف چــلــیــپــا کــن
نــدارد تــاب دســت انــداز جــرأت دامــن پـــاکــانزمـیـن ســیـنـه را پــاک از خــس وخــار تــمـنـا کـن
ز اقــبــال کــریــمــان آبــرو گــوهــر شــود صــائبلـب خـواهش بـه ابـر نـوبـهـاران چـون صـدف وا کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج