فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦١٨: دلا چون ذره زین وحشت سرا آهنگ بالا کن

دلـا چـون ذره زیـن وحـشـت سـرا آهـنـگ بـالـا کـنسـرشـک گرمرو را شمع بـالین مسـیحـا کنهـر آن راز نـهـان کـز جـام جـم روشـن نـمـی گـرددبـپـوشان چـشم (و)…

دلـا چـون ذره زیـن وحـشـت سـرا آهـنـگ بـالـا کـنسـرشـک گرمرو را شمع بـالین مسـیحـا کن
هـر آن راز نـهـان کـز جـام جـم روشـن نـمـی گـرددبـپـوشان چـشم (و) در آیینه زانو تـماشا کن
بــه گـردون بــرد زور شــهـپــر تــوفـیـق شــبــنـم راتـو هم در حـلقه افتـادگانی، چـشم بـالا کن
ســواد شــهـر از تــنـگـی بــه داغ لـالـه مـی مـانـدازین زندان مشـرب روی در دامان صـحـرا کن
اگـر تــن از ســرت چــون پــنـبــه بــردارنـد از مـیـنـابه روی اهل مجلس خنده قهقه چو مینا کن
مـتــاع سـاده لـوحـی مـی خـرد سـوداگـر مـحـشـربـیاض سینه پـاک از نقطه سـهو سـویدا کن
چو خون در کوچه باغ رگ سراسر تا به کی گردی؟بـه نشتـر آشنا شو گلفشانی را تـماشا کن
چـو گوهر در کف دسـت صدف تـا کی گره بـاشی؟ازین ماتـم سرای استـخـوانی رو بـه دریا کن
بــکــش مـانـنـد صــائب پــای در دامـان گــمـنـامـیگــل پــژمــرده پــرواز را در کــار عــنـقــا کــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج