فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦١٨: دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم

دعـا گـویـی اســت کـار مـن بــگـویـم تــا نـطـق دارمقـبـول تـو دعـاها را بـر آن بـاری چـه حـق دارمبــه گـرد شــمـع ســمـع تــو دعـاهـاام هـمـی گـردداز…

دعـا گـویـی اســت کـار مـن بــگـویـم تــا نـطـق دارمقـبـول تـو دعـاها را بـر آن بـاری چـه حـق دارم
بــه گـرد شــمـع ســمـع تــو دعـاهـاام هـمـی گـردداز آن چــون پــر پــروانـه دعـای مـحــتــرق دارم
بــه دارالـکـتــب حــاجــاتــم درآ کـه بــهـر اصــغــایـتصـحــف فـوق صـحــف دارم ورق زیـر ورق دارم
سرم در چرخ کی گنجد که سر بخشیده فضل استدلم شاد است و می گوید غم رب الفلق دارم
چــو شــاخ بــیـد انـدیـشـه ز هـر بــادی اگـر پــیـچــدچــو بــیـخ سـدره خــضـرا اصـول مـتــفـق دارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج