فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦١٧: اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا

اگر چـه عـشـق بـه ظـاهر خـراب کرد مراز روی گـرم، پــر از آفــتــاب کــرد مـراهـنـوز رنـگ عـمـارت، نـگـار دسـتــم بــودکـه تـرکـتــاز حـوادث خـراب کـرد…

اگر چـه عـشـق بـه ظـاهر خـراب کرد مراز روی گـرم، پــر از آفــتــاب کــرد مـرا
هـنـوز رنـگ عـمـارت، نـگـار دسـتــم بــودکـه تـرکـتــاز حـوادث خـراب کـرد مـرا
بـه هیچ دلـشـده ای کـار تـنـگ نـگـرفـتـمچـرا سپـهر بـه قصر حـبـاب کرد مرا؟
سرم همیشه ز کیفیت سخن گرم استکه جوش فکر، خم پر شراب کرد مرا
بـه خـون گرم مکافـات سـوخـتـم جـگرشاگر چـه آتـش سـوزان کـبـاب کرد مرا
خـمش کن از سخـن آتـشین عنان صائبکه تـاب شـعـله غیرت کبـاب کرد مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج