فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦١٦: تو تا دوری ز من جانا چنین بی جان همی گردم

تـو تـا دوری ز من جـانا چـنین بـی جـان همی گردمچــو در چــرخــم درآوردی بــه گــردت زان هـمـی گـردمچـو بـاغ وصـل خـوش بـویـم چـو آب صـاف در جـویـمچو ا…

تـو تـا دوری ز من جـانا چـنین بـی جـان همی گردمچــو در چــرخــم درآوردی بــه گــردت زان هـمـی گـردم
چـو بـاغ وصـل خـوش بـویـم چـو آب صـاف در جـویـمچو احسان است هر سویم در این احسان همی گردم
مـرا افـتــاد کـار خــوش زهـی کـار و شــکـار خــوشچـو بــاد نـوبـهـار خـوش در ایـن بـسـتـان هـمـی گـردم
چه جای بـاغ و بستانش که نفروشم به صد جانششـدم مـن گـوی مـیدانـش در این مـیدان هـمـی گـردم
کسی باشد ملول ای جان که او نبود قبول ای جانمـنـم آل رسـول ای جـان پــس سـلـطـان هـمـی گـردم
تـو را گـویم چـرا مـسـتـم ز لـعـلـش بـوی بـردسـتـمکـلـنـد عـشـق در دسـتــم بــه گـرد کـان هـمـی گـردم
مـنم از کـیمیای جـان چـه جـای دل چـه جـای جـاننـه چــون تــو آســیـای نـان کـه گـرد نـان هـمـی گـردم
قــدح وارم در ایـن دوران مـیـان حــلــقــه مـســتــانز دسـت این بـه دسـت آن بـدین دسـتـان همـی گـردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج