فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦١٥: طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم

طـــواف حـــاجـــیـــان دارم بـــگـــرد یـــار مـــی گـــردمنـه اخــلـاق ســگــان دارم نـه بــر مـردار مـی گـردممـــثـــال بـــاغـــبـــانـــانــم نــ…

طـــواف حـــاجـــیـــان دارم بـــگـــرد یـــار مـــی گـــردمنـه اخــلـاق ســگــان دارم نـه بــر مـردار مـی گـردم
مـــثـــال بـــاغـــبـــانـــانــم نــهــاده بـــیــل بـــر گـــردنبــرای خــوشــه خــرمــا بــه گــرد خــار مـی گــردم
نه آن خـرما کـه چـون خـوردی شـود بـلغـم کـند صـفـراولـیـکــن پــر بــرویـانـد کـه چــون طــیـار مـی گـردم
جـهان مارسـت و زیر او یکی گنجـی است بـس پـنهانسـر گـنـجـسـتــم و بــر وی چـو دم مـار مـی گـردم
نـــدارم غـــصـــه دانـــه اگـــر چـــه گـــرد ایــن خـــانــهفـرورفـتــه بــه انـدیـشـه چـو بــوتــیـمـار مـی گـردم
نــخــواهــم خــانــه ای در ده نــه گــاو و گــلــه فــربــهولـیـکـن مـسـت ســالـارم پــی ســالـار مـی گـردم
رفــیــق خــضــرم و هــر دم قــدوم خــضــر را جـــویــانقـدم بـرجـا و سـرگـردان کـه چـون پـرگـار می گـردم
نـمـی دانـی کـه رنـجـورم کـه جـالـیـنـوس مـی جـویـمنمی بـینی کـه مـخـمـورم کـه بـر خـمـار می گـردم
نـمـی دانـی کـه ســیـمـرغـم کـه گـرد قـاف مـی پــرمنـمـی دانـی کـه بـو بـردم کـه بـر گـلـزار مـی گـردم
مـرا زین مـردمـان مـشـمـر خـیالـی دان کـه مـی گـرددخـیال ار نیسـتـم ای جـان چـه بـر اسـرار می گـردم
چــرا ســاکـن نـمـی گـردم بــر ایـن و آن هـمـی گـویـمکـه عـقـلـم بـرد و مـسـتـم کـرد ناهمـوار می گـردم
مـرا گـویـی مـرو شــپــشــپ کـه حــرمـت را زیـان داردز حــرمـت عــار مـی دارم از آن بــر عــار مـی گـردم
بــهــانــه کــرده ام نــان را ولــیـکــن مــســت خــبــازمنـه بــر دیـنـار مـی گـردم کــه بــر دیـدار مـی گـردم
هـر آن نـقـشـی کـه پـیش آید در او نـقـاش مـی بـینـمبـرای عـشـق لـیلـی دان کـه مجـنون وار می گـردم
در ایـن ایـوان سـربـازان کـه سـر هـم در نـمـی گـنـجـدمن سـرگشـتـه معـذورم که بـی دسـتـار می گردم
نــیــم پـــروانــه آتـــش کــه پـــر و بـــال خـــود ســوزممـنـم پــروانـه ســلـطــان کــه بــر انـوار مـی گــردم
چه لب را می گزی پنهان که خامش باش و کمتر گوینه فعل و مکر توست این هم که بر گفتار می گردم
بـیـا ای شـمـس تـبــریـزی شـفـق وار ار چـه بـگـریـزیشـفق وار از پـی شـمسـت بـر این اقطار می گردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج