فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦١٤: مروت نیست می در پرده، ای رعنا رسانیدن

مروت نیست می در پـرده، ای رعنا رسـانیدنبـه یاران خـون خـوراندن، بـاده را تـنها رسانیدنخـرابـات جـهان خـالی شد از خونابـه آشامانمـی یـک بـزم مـی بـایـد…

مروت نیست می در پـرده، ای رعنا رسـانیدنبـه یاران خـون خـوراندن، بـاده را تـنها رسانیدن
خـرابـات جـهان خـالی شد از خونابـه آشامانمـی یـک بـزم مـی بـایـد مـرا تـنـهـا رسـانـیـدن
بـه کاوش نیست حاجت چشمه دریا دل ما رانـدارد حــاصـلـی نـاخـن بــه داغ مـا رسـانـیـدن
شرار از سـنگ تـا آمد بـرون پـروازش آخـر شدچـه بـال و پـر تـوان در سـینـه خـارا رسـانـیدن؟
ز دوری گشت سـیل نوبـهاران خـرج راه اینجـاکـه خـواهد قـطـره مـا را بـه آن دریا رسـانـیدن؟
چه حاصل جـز خجـالت داد پـیش آن قد رعنا؟بس است ای باغبان سرو سهی بالا رسانیدن
اگر در بال همت نارسایی نیست چون شبنمتـوان خـود را بـه خـورشـید جـهان آرا رسـانـیدن
نـیـارد مـرغ پــر زد در هـوا از گـرمـی خــویـشبـه آن ظـالـم کـه خـواهد نامه مـا را رسـانیدن؟
بـه اندک فرصتی از هم خیالان پیش می افتدتـوانـد هر کـه صـائب پـیش مـصـرع را رسـانیدن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج