فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

شماره ٦١٤: اگر چه حوصله وصل یار نیست مرا

اگـر چــه حــوصـلـه وصـل یـار نـیـســت مـراقــرار در دل امــیــدوار نــیــســـت مــراهمان چـو موج زنم دسـت و پـا ز بـی تـابـیز بـحـر اگـر چـه امـید کـ…

اگـر چــه حــوصـلـه وصـل یـار نـیـســت مـراقــرار در دل امــیــدوار نــیــســـت مــرا
همان چـو موج زنم دسـت و پـا ز بـی تـابـیز بـحـر اگـر چـه امـید کـنار نیسـت مـرا
چـو تـخـم سـوخـتـه آسـوده ام ز نشـو و نمانـظـر بـه ریـزش ابـر بـهـار نـیسـت مـرا
بـه خـوردن دل خـود قـانـعـم ز خـوان نـصـیبدو چـشـم در گـرو انتـظـار نیسـت مـرا
ز وحش و طیر گسسته است دام من پیوندبـه جز گرفتن عبـرت، شکار نیست مرا
خــوشـم بــه دولـت پــایـنـده گـرفـتــه دلـیدمـاغ شــادی نـاپــایـدار نـیـســت مـرا
هــوای عـــالــم بـــالــا ز مــن ربـــوده قـــراربـه چـاربـالـش عـنصـر قـرار نیسـت مرا
یکی اسـت شنبـه و آدینه پـیش مشرب منگـره بـه رشـتـه لـیل و نهار نیسـت مرا
جــز ایـن کـه در گـذرد از ســرمـســاعـدتــمتــوقــع دگــر از روزگــار نــیـســت مــرا
مـرا بـه مـسـنـد عـزت کـشـد زمـانـه بـه زورکـنون که لذتـی از اعـتـبـار نیسـت مرا
رخ گــشــاده مــرا مــی کــنــد ســپـــرداریچو گل ملاحظه از زخم خار نیست مرا
مـن آن غـریـب نـوا بــلـبـلـم دریـن بــسـتـانکه آشیانه بـه جـز خـار خار نیست مرا
گــهــر ز گــرد یــتــیــمــی بـــه آبـــرو گــرددز خـط یار بـه خـاطـر غـبـار نیسـت مـرا
ازان بـه جـیب کشم سـر، که غیر رخـنه دلره بـرون شد ازین نه حـصار نیست مرا
بــه زیـر بــال سـر خــود کـشـیـده ام صـائبخـبـر ز آمـد و رفـت بـهـار نـیـسـت مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج