فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

شماره ٦١٣: به اعتبار جهان هیچ کار نیست مرا

بـه اعـتـبــار جـهـان هـیـچ کـار نـیـسـت مـرادمـاغ دشــمـنـی روزگــار نـیـســت مـراچـو تـخم سوختـه خاکستـرست حـاصل منامـیـد تـربــیـت از نـوبــهـار نـ…

بـه اعـتـبــار جـهـان هـیـچ کـار نـیـسـت مـرادمـاغ دشــمـنـی روزگــار نـیـســت مـرا
چـو تـخم سوختـه خاکستـرست حـاصل منامـیـد تـربــیـت از نـوبــهـار نـیـسـت مـرا
به بر و بحر چو گوهر یکی است نسبـت منگـشـایشـی ز میان و کـنار نیسـت مـرا
اگــر بــه خــاک بـــرابـــر کــنــد مــرا گــردونبـه دل غـبـاری ازین رهگذار نیسـت مرا
بــه پـاسـبــانـی اوقـات خـویـش مـشـغـولـمبـه هیچ کار جـهان، هیچ کار نیست مرا
یکی است مطلب من چـون موحـدان جـهاندو چـشم در ره مطلب چهار نیست مرا
ز فـکـر نعـمـت الـوان بـه خـون نمی غـلـطـمبه سینه داغی ازین لاله زار نیست مرا
ز خـــارخـــار تـــمـــنــا بـــریــده ام پـــیــونــددل از تــردد خــاطـر فـگـار نـیـسـت مـرا
به دست و دوش نسیم است رهنوردی منوگرنه بـرگ سفر چـون غبـار نیست مرا
چـــو آب آیـــنـــه ام بــــرقـــرار خـــود دایـــمز موج حـادثـه دل بـی قـرار نیسـت مـرا
یکی اسـت در نظر من بـلند و پـست جـهانز هیچ مرتـبـه ای فخـر و عار نیست مرا
در امـــیـــد بــــرآورده ام بــــه گـــل صـــائبدو چـشـم در گـرو انـتـظـار نـیسـت مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج