فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦١٣: اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستم

اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستمبــرآور سـر ز جــود مـن کـه لـاتأسـوا نـمـودسـتــماگــر فــانـی شــود عــالــم ز دریـایـی بــود شــبــنـمگر اف…

اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستمبــرآور سـر ز جــود مـن کـه لـاتأسـوا نـمـودسـتــم
اگــر فــانـی شــود عــالــم ز دریـایـی بــود شــبــنـمگر افتـاده سـت او از خـود نیفتـاده ست از دستـم
جــهـان مـاهـی عــدم دریـا درون مـاهـی ایـن غـوغـاکنم صیدش اگر گم شد که من صیاد بی شستم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج