فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦١٢: ز عشق، سینه پر داغ گلشنی است مرا

ز عشق، سینه پر داغ گلشنی است مرابــه بــاغ خــلـد ز هـر داغ روزنـی اســت مـراچــرا بــه عــقـل ز دیـوانـگـی پــنـاه بــرم؟کـه از جـنون، دهن شـیر مأمـن…

ز عشق، سینه پر داغ گلشنی است مرابــه بــاغ خــلـد ز هـر داغ روزنـی اســت مـرا
چــرا بــه عــقـل ز دیـوانـگـی پــنـاه بــرم؟کـه از جـنون، دهن شـیر مأمـنی اسـت مـرا
چـو شمع، مد حـیاتـم بـود ز رشتـه اشکبه دیده هر مژه بی اشک سوزنی است مرا
همـان ز بـخـت سـیه پـیش پـا نمی بـینماگر چـه هر سـر مو شمع روشنی اسـت مرا
خـجـالـت گـنـه از تــیـغ جـانـگـدازتــرسـتگذشتـن از سـر تـقصیر، کشتـنی اسـت مرا
کـنم چـگونه ادا شـکـر دسـت و تـیغ تـرا؟که هر شکاف ز دل صبـح روشنی اسـت مرا
نـمـی پـرد بــه پـر کـاه دیـگـران چـشـمـمز سیر چـشمی، هر دانه خـرمنی اسـت مرا
مـگـر بـه بـال و پـر بـیخـودی رسـم جـاییوگـرنـه نـقـش قـدم چـاه بـیـژنـی اسـت مـرا
ز بـار دل چـو صنوبـر درین شـکفتـه چـمننـهفـتـه در تـه هر بـرگ شـیونـی اسـت مـرا
ز حــرف ســرد مـلـامـتــگـران چــرا لـرزم؟بــه آتــش جــگــر گـرم، دامـنـی اســت مـرا
بـه گرد کعبـه مقصود چـون رسـم صـائب؟ز عزم سسـت بـه هر گام رهزنی اسـت مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج