فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦١١: دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم

دلـا مـشـتــاق دیـدارم غـریـب و عـاشـق و مـســتــمکــنـون عــزم لــقــا دارم مــن ایـنـک رخــت بــربــســتــمتــویـی قــبــلـه هـمـه عــالــم ز قــبــ…

دلـا مـشـتــاق دیـدارم غـریـب و عـاشـق و مـســتــمکــنـون عــزم لــقــا دارم مــن ایـنـک رخــت بــربــســتــم
تــویـی قــبــلـه هـمـه عــالــم ز قــبــلـه رو نـگــردانـمبــدیـن قـبــلـه نـمـاز آرم بــه هـر وادی کـه مـن هـسـتـم
مـرا جــانـی در ایـن قــالـب وانـگـه جــز تــوم مـذهـبکـه مـن از نیسـتـی جـانـا بـه عـشـق تـو بـرون جـسـتـم
اگــــر جــــز تـــــو ســــری دارم ســــزاوار ســــر دارموگــر جــز دامــنــت گــیــرم بـــریــده بـــاد ایــن دســتـــم
بـه هر جـا کـه روم بـی تـو یکـی حـرفـیم بـی مـعـنیچو هی دو چشم بگشادم چو شین در عشق بنشستم
چو من هی ام چو من شینم چرا گم کرده ام هش راکـه هش تـرکـیب می خـواهد من از تـرکیب بـگسـسـتـم
جــهـانــی گــمــره و مــرتــد ز وســواس هـوای خــودبــه اقـبــال چـنـیـن عـشـقـی ز شـر خـویـشـتـن رسـتـم
بـه سـربـالای عشق این دل از آن آمد که صافی شـدکــه از دردی آب و گــل مــن بـــی دل در ایــن پـــســتــم
زهـی لـطــف خــیـال او کــه چــون در پــاش افــتــادمقــدم هـای خــیـالـش را بــه آســیـب دو لـب خــســتــم
بـشـسـتـم دسـت از گـفـتـن طـهارت کـردم از منطـقحـوادث چـون پــیـاپــی شـد وضـوی تـوبــه بــشـکـسـتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج